Skapa effektiv skolutveckling -genom insyn och mod i ledningsgruppen

Oavsett om det är en ledningsgrupp, ett arbetslag
eller en hel organisation så utgår vi alltför ofta ifrån att samarbete ska leda
till bättre resultat. Så är inte alltid fallet! Styrkor, svagheter ska kunna
lyftas fram för att skapa ett transparent klimat i gruppen. I icke-transparenta
grupper går mycket energi åt att skapa egna revir och dölja egna brister.
Energi som är kontraproduktivt för en god organisationsutveckling.

Gott samarbete som i slutändan leder till trygga
gruppmedlemmar och bättre resultat har inget med tur och tillfällighet att
göra. För att lyckas krävs kunskap och…mod. I denna utbildning så visar Anders
Härdevik de nödvändiga steg som du som ledare för en grupp måste ta för att
skapa möjlighet för denna utveckling samt vilka ställningstaganden som du som
deltagare i en grupp måste ta och hålla fast vid.

Med uppdraget i fokus får deltagarna konkreta redskap
i gruppens utveckling, beslutsfattande och de processer som påverkar gruppens
resultat.

 

Detta ingår:

·      
Insyn i stället för samsyn

·      
Teori och konkret tillämpning av teorier och
forskning om gruppers utveckling

·      
Medvetenhet i olika typer av grupper och dess
konsekvenser för resultatet

·      
Konkreta och praktiska verktyg för att jobba med
er egna grupp

Efter föreläsningen så vill jag att deltagarna har fått
med sig detta:

 Att deltagarna har en
fördjupad insikt i det personliga ansvaret för gruppens gemensamma resultat,
samt vilja och mod att benämna det svårbenämnda.

 

Omfattning:

Två på varandra följande heldagar. (Kan anpassas efter
specifika önskemål)

 

Målgrupp:

 

Ledningsgrupper/medarbetargrupper. Upplägg anpassas till
resp målgrupp.     

 

 

 

Utbildare som håller i den här utbildningen.

Anna Hellberg Björklund