Vi skapar en heldagskonferens hos er, Anpassad grundskola 2.0

Utvecklingsfokus – Elevsyn – Framtid

 

Denna konferens vill belysa och förstärka det utvecklingsfokus och positiva elevsyn som växer fram i ökad utsträckning i våra anpassade grundskolor. Det är elevernas framtid som vi skapar!

Alla elever är kompetenta! Deras framgång hänger till stor del på ”huret”, dvs hur vi skapar förutsättningar för lärande och utveckling för varje enskild individ. Och hur vi ser på eleven får en avgörande betydelse för hur vi skapar möjligheter för lärandet såväl kunskapsmässigt som socialt.

Konferensdagen fylls med forskning, reflektioner samt konkreta arbetssätt för att skapa en undervisningssituationer som utgår från ett utvecklingsfokus och en elevsyn som skapar ökade kunskaper.

 

Förslag på dagsprogram:

 

7.30                Incheckning öppnar

8.30 – 8.40      Moderator hälsar välkomna

8.40 – 9.00      Vi är inte lika dumma i huvudet som folk tror – Elever fr Ekebyhovs anpassade                              grundskola

9.00 – 10.00    Utmaningar i kunskapsuppdraget – Diana Berthén                 

Fika, 10.00 – 10.30

10.30 – 11.20  Kunskaps- och elevsyn i anpassad grundskola  – Denice Sverla

11.20 – 11.30, Moderator summerar förmiddagen

Lunch 11.30 – 12.30

12.30 – 13.00  Värdeskapande lärande – Maria Wiman

13.00 – 13.30  Värdeskapande lärande i anpassad grundskola –  Denice Sverla

13.35 – 14.00  Hur vi utmanar eleverna i ett digilogt klassrum! – Helen Larsson

Fika 14.00 – 14.30

14.30 – 15.15  Hur vi utmanar…..  fortsättning – Helen Larsson

15.20 – 16.20  Lärande i anpassad grundskola i Vygotskijs anda  – Leif Strandberg

16.20 – 16.30  Moderator sammanfattar och avslutar dagen

Medverkande: 

Diana Berthén       Fil. dr. ped, universitetslektor i specialpedagogik, Stholm Universitet

Elever                   Från Anpassad grundskola Ekebyhov

Denice Sverla        Spec lärare, skolledare 

Maria Wiman         Lärare, författare, krönikör

Helen Larsson       Spec lärare, IT-pedagog, författare

Leif Strandberg      Psykolog, handledare, författare

 

Föreläsningar:

 Vi är inte lika dumma i huvudet som folk tror –  Ekebyhovsskolans elever

Med praktiska exempel berättar eleverna själva om betydelse av anpassad grundskola som skolform och vikten av att kunna bemöta olikheter på ett sätt som utvecklar dem själva.

 

Utmaningar i kunskapsuppdraget – Diana Berthén

Med grund i undervisningsutvecklande forskning diskuteras frågor som: Vad kan ämneskunnande ha för betydelse för elevernas utveckling? Hur kan undervisning designas som möjliggör kunskapsutveckling? Vad är det man kan när man kan? Så kan vi arbeta med utmanande undervisning i den anpassade grund- och gymnasieskolan.

 

Kunskaps- och elevsyn i anpassad grundskola – Denice Sverla

Det handlar om vår elevsyn, hur vi ser på eleverna får en avgörande betydelse för deras utveckling och lärande. Hur kan vi få eleverna att slå sitt personbästa i sina kunskaper och sociala utveckling?

 

Värdeskapande lärande Maria Wiman

Lär vi för skolan eller lär vi för livet? Känner våra barn och elever relevans i de uppgifter de jobbar med? 

Med värdeskapande lärande som undervisningsmodell så upplever barnen/eleverna ökad motivation. Värdeskapande lärande kan vara att samarbeta med pensionärer på äldreboende, läsa för yngre elever, göra hälsoprogram för verkliga mottagare, skriva riktiga insändare och artiklar och så mycket mer.

 

Hur vi utmanar eleverna i ett digilogt klassrum! – Helen Larsson

Genom att arbeta med en genomtänkt mix av digitalt och analogt skapar vi ett digilogt klassrum. I anpassad grundskola använder vi det digiloga lärandets styrka genom att skapa variation, ökad tillgängligt lärande samt möjligheter att utmana varje elev utifrån sitt egna unika jag. I den här föreläsningen bjuder Helen på många praktiska exempel för att skapa intresse och motivation, hur varierad undervisning leder till lärande både enskilt och i grupp samt hur elever får vara delaktiga genom att göra val i sin kunskapsprocess.

Lärande i anpassad grundskola i Vygotskijs anda    Leif Strandberg

Allt lärande följer liknande mönster, oavsett nivå och förkunskaper. Spännande komplexitet är en viktig del i lärande. Det goda och utmanade samspelet är grunden. Leif visar på vikten av att skapa en lärandemiljö där lärandefokus är på ”nästa utvecklingszon” samt att eleverna tillsammans med ”en fiffigare kompis” kan agera ”huvudet högre”.

Föreläsare och initiativtagare:

Denice Sverla