Förskola och förskoleutveckling, på vetenskaplig grund


I skollagen slås det fast att förskolans undervisning och utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det innebär att undervisningen ska vara forskningsbaserad på så sätt att det finns stöd i forskning för de metoder som vi använder och de kunskaper som arbetas med (se www.skolverket.se) Eller att förskolepersonalen stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid och som är granskade och dokumenterade. Praktiken ska vara evidensbaserad – personalens metoder ska grunda sig i bästa tillförlitliga kunskap utifrån systematiska

slutsatser från forskning och de bästa metoderna.

 

Forskning visar att det råder brist på praktiknära utbildningsforskning som förskolorna anser som användbar och att forskningsresultaten inte når verksamheten i tillräcklig utsträckning (Utbildningsutskottet, 2013).

 

Denna utbildning med Ann S Pihlgren genomförs med två
inspelade föreläsningar på ca 1 timme var. I utbildningen ingår även uppgifter
att genomföra i den egna verksamheter i form av analys, datainsamling samt
frågor att reflektera kring.

Detta ingår:

·      Hur man kan söka relevant forskning för en förskola för vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

·      Konkreta verktyg till att implementera och följa upp vetenskaplig grund och för att skapa och följa upp beprövad erfarenhet

·      Gränser mellan beprövad erfarenhet och annan erfarenhet

·      Metoder och arbetssätt som stärker lärarnas egen professionalitet

·      Betydelsen av ledarskapet och belysning av de vanligaste misstagen

 

Efter föreläsningen så vill jag att deltagarna har fått
med sig detta:

Insikter och verktyg
för att arbeta på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet för att
utveckla förskoleverksamheten.

Målgrupp;

Skolledare och
ledningsgrupper ansvariga för att utveckla förskolans verksamhet.

 

Omfattning.

Utbildningen är två filmer om vardera ca 1 timme. Däremellan
så får gruppen uppgifter att arbeta med mellan kurstillfällena. Uppgifterna
består av analyser, reflektioner och datainsamling.

Efter genomförd utbildning så kan ledningsgruppen boka
uppföljningstillfälle för att därigenom hålla i utvecklingsprocessen. Dessa
genomförs med personer som är utvalda av Ann S Pihlgren utifrån de
frågeställningar som är aktuella för er vidare utveckling

Utbildare som håller i den här utbildningen.

Ann S Pihlgren