Anknytning, introduktion och relationsskapande i förskolan

Att jobba trygghetsskapande ger barnen en bästa möjliga tid på förskolan.


När ett barn börjar förskolan behöver det redan från början skapa relation till vuxna som kan trösta och trygga barnet när det ska klara sig utan föräldrar under vistelsetiden på förskolan.

Denna process påbörjas ofta direkt när barnet introduceras i förskolan. För de flesta barn är dessa tillitsfulla relationer en förutsättning för att bli så pass trygga att man kan äta, sova, leka, utforska och i förlängningen tillgodogöra sig allt lärande som verksamheten erbjuder och uppmuntrar till.

Den trygga relationen som ofta utvecklas inledningsvis mellan barn och pedagog ligger också till grund för att barnet efterhand ska kunna utveckla en trygghet i samvaro med de andra barnen i barngruppen.  

Detta ingår:

·       Om anknytningsteorin 

·       Anknytningsteorins plats i förskolan

·       Syftet med introduktionen

·       Introduktion i praktiken

·       Lämning och hämtning

 

Efter föreläsningen så vill jag att deltagarna har fått med sig detta:

Kunskap och metoder att använda för att skapa goda inskolningar och relationer vid barnets start i förskolan

Omfattning:

2-3 timmar eller enligt önskemål

Finns möjlighet till kursupplägg över flera tillfällen så förordar vi detta.

Utbildningen sker digitalt.

Målgrupp:

Pedagoger, specialpedagoger och chefer i förskolan.

Utbildare som håller i den här utbildningen.

Anna Hellberg Björklund