Skola och skolutveckling, på vetenskaplig grund

I skollagen slås det fast att skolans undervisning och utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det innebär att undervisningen ska vara forskningsbaserad på så sätt att det finns stöd i forskning för de metoder som skolan använder och de kunskaper som skolan lär ut (se www.skolverket.se) eller att lärarna stödjer sig på erfarenheter som prövats under en längre tid och som är granskade och dokumenterade. Praktiken ska vara evidensbaserad – lärarens metoder ska grunda sig i bästa tillförlitliga kunskap utifrån systematiska slutsatser från forskning och de bästa metoderna.

Forskning visar att det råder brist på praktiknära utbildningsforskning som skolorna anser som användbar och att forskningsresultaten inte når klassrummen i tillräcklig utsträckning (Utbildningsutskottet, 2013).

Denna utbildning med Ann S Pihlgren genomförs med två inspelade föreläsningar på ca 1 timme var. I utbildningen ingår även uppgifter att genomföra i den egna verksamheter i form av analys, datainsamling samt frågor att reflektera kring.

Detta ingår:

·         Hur man kan söka relevant forskning för en skola för vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

·         Konkreta verktyg till att implementera och följa upp vetenskaplig grund och för att skapa och följa upp beprövad erfarenhet

·         Gränser mellan beprövad erfarenhet och annan erfarenhet

·         Metoder och arbetssätt som stärker lärarnas egen professionalitet

·         Betydelsen av ledarskapet och belysning av de vanligaste misstagen

 

Efter föreläsningen så vill jag att deltagarna har fått med sig detta:

Insikter och verktyg för att arbeta på vetenskaplig grund och med beprövad erfarenhet för att utveckla skolverksamheten.

 

Målgrupp;

Skolledare och ledningsgrupper ansvariga för att utveckla skolverksamheten.

 

Omfattning.

Utbildningen är två filmer om vardera ca 1 timme. Däremellan så får gruppen uppgifter att arbeta med mellan kurstillfällena. Uppgifterna består av analyser, reflektioner och datainsamling.

Efter genomförd utbildning så kan ledningsgruppen boka uppföljningstillfälle för att därigenom hålla i utvecklingsprocessen. Dessa genomförs med personer som är utvalda av Ann S Pihlgren utifrån de frågeställningar som är aktuella för er vidare utveckling.

Utbildare som håller i den här utbildningen.

Ann S Pihlgren