Att äga och utveckla rollen som karriärlärare

                      ”Att äga och utveckla rollen som karriärlärare”                                      – Processinriktadutbildning för förstelärare, arbetslagsledare och lektorer” Rollen som karriärlärare innehåller många möjligheter men även en hel del möjliga fallgropar. Vi… Fortsätt läsa Att äga och utveckla rollen som karriärlärare

Undervisa och plugga på hjärnans villkor

Skapa effektivare undervisning och ge verktyg till dina elever att plugga smartare och mer framgångsrikt.   Forskning har visat att när vi baserar vår undervisning på kunskap om hur hjärnan fungerar så ökar möjligheten till högre måluppfyllelse hos eleverna. Samma kunskap om hjärnan kan även användas när vi lär och tränar våra elever i studieteknik… Fortsätt läsa Undervisa och plugga på hjärnans villkor

Värdeskapande lärande

  – att göra skolan till en del av samhället   Lär vi för skolan eller lär vi för livet? Känner våra barn och elever relevans i de uppgifter de jobbar med?    Med värdeskapande lärande som undervisningsmodell så upplever barnen/eleverna ökad motivation. Värdeskapande lärande kan vara att samarbeta med pensionärer på äldreboende, läsa för yngre elever, göra hälsoprogram för… Fortsätt läsa Värdeskapande lärande

Tydliggörande pedagogik och tillgängliga lärmiljöer

 Att få barn att lyckas!  Vi vet att extra anpassningar och särskilt stöd ska ges, men vi har inte alltid kunskapen om hur och på vilket sätt. Skolan ska så långt det är möjligt ge de extra anpassningar eller det särskilda stöd som krävs för att en elev ska nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. (Skolverket hemsida) Källor: 3 kapitlet… Fortsätt läsa Tydliggörande pedagogik och tillgängliga lärmiljöer

Lågaffektivt bemötande

Mother calming down little boy outdoor

– att hantera ett problemskapande beteende   Lågaffektivt bemötande är en metod som används för att hantera ett problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. Förutom att hantera beteendet i stunden handlar metoden om att förebygga genom kartläggning, utvärdera och förändra. Det handlar om att lära sig att förstå varför en person uppvisar ett problemskapande… Fortsätt läsa Lågaffektivt bemötande

Specialpedagogik för fritids

– ge möjlighet för varje barn att lyckas Fritids är viktigt!  På fritidshemmet möts elever från olika klasser. För en del elever med behov av stöd är fritids en härlig frihet där allt fungerar bättre än under skoltid, för andra är det tvärtom. För att elevernas hela dag ska fungera behöver vi satsa på fritids… Fortsätt läsa Specialpedagogik för fritids

Skapa effektiv skolutveckling -genom insyn och mod i ledningsgruppen

Oavsett om det är en ledningsgrupp, ett arbetslag eller en hel organisation så utgår vi alltför ofta ifrån att samarbete ska leda till bättre resultat. Så är inte alltid fallet! Styrkor, svagheter ska kunna lyftas fram för att skapa ett transparent klimat i gruppen. I icke-transparenta grupper går mycket energi åt att skapa egna revir… Fortsätt läsa Skapa effektiv skolutveckling -genom insyn och mod i ledningsgruppen

Matematik i förskoleklass

Child playing with wooden cubes with numbers and colorful toy bricks on a turquoise wooden background. Toddler learning numbers. Hand of a child taking toys.

I  Under den här utbildningen kommer vi tillsammans bearbeta de områden som behandlas inom matematik i förskolans läroplan. Kursen syftar till att stödja pedagoger i sin roll att planera och genomföra undervisning som stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande. Innehållet utgår från de generella grundpelare som barns tidiga matematikutveckling bygger på, oavsett barnets kulturella eller… Fortsätt läsa Matematik i förskoleklass

Studieteknik, att förstå och utveckla sitt lärande, åk 4-6

Ingen kör en bil utan karta, men alltför ofta så får våra elever studera in ett ämne eller inför ett prov, utan att vi har jobbat med att ge dem en karta över hur de kan studera för ett optimalt sätt.    Studieteknik är nyckeln till lärande. Eftersom det finns ett antal olika studietekniker så gäller det att… Fortsätt läsa Studieteknik, att förstå och utveckla sitt lärande, åk 4-6

Skola och skolutveckling, på vetenskaplig grund

I skollagen slås det fast att skolans undervisning och utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det innebär att undervisningen ska vara forskningsbaserad på så sätt att det finns stöd i forskning för de metoder som skolan använder och de kunskaper som skolan lär ut (se www.skolverket.se) eller att lärarna stödjer sig på… Fortsätt läsa Skola och skolutveckling, på vetenskaplig grund