Att äga och utveckla rollen som karriärlärare

                      ”Att äga och utveckla rollen som karriärlärare”                                      – Processinriktadutbildning för förstelärare, arbetslagsledare och lektorer” Rollen som karriärlärare innehåller många möjligheter men även en hel del möjliga fallgropar. Vi… Fortsätt läsa Att äga och utveckla rollen som karriärlärare

Den vetenskapande läraren

Mother calming down little boy outdoor

Att genomföra förändringsarbete som är vetenskapligt och systematiskt, är inte så svårt som man kan tro. Genom att arbeta utifrån en metod där den önskade förändringen (målsättningen) bryts ned i olika aktiviteter som sedan följs upp systematiskt i en nära dialog mellan den som leder processen (skolledare, förstelärare el dyl) och läraren, så kan vetenskaplighet… Fortsätt läsa Den vetenskapande läraren

Undervisa och plugga på hjärnans villkor

Skapa effektivare undervisning och ge verktyg till dina elever att plugga smartare och mer framgångsrikt.   Forskning har visat att när vi baserar vår undervisning på kunskap om hur hjärnan fungerar så ökar möjligheten till högre måluppfyllelse hos eleverna. Samma kunskap om hjärnan kan även användas när vi lär och tränar våra elever i studieteknik… Fortsätt läsa Undervisa och plugga på hjärnans villkor

Lågaffektivt bemötande

Mother calming down little boy outdoor

– att hantera ett problemskapande beteende   Lågaffektivt bemötande är en metod som används för att hantera ett problemskapande beteende på ett etiskt försvarbart sätt. Förutom att hantera beteendet i stunden handlar metoden om att förebygga genom kartläggning, utvärdera och förändra. Det handlar om att lära sig att förstå varför en person uppvisar ett problemskapande… Fortsätt läsa Lågaffektivt bemötande

Specialpedagogik för fritids

– ge möjlighet för varje barn att lyckas Fritids är viktigt!  På fritidshemmet möts elever från olika klasser. För en del elever med behov av stöd är fritids en härlig frihet där allt fungerar bättre än under skoltid, för andra är det tvärtom. För att elevernas hela dag ska fungera behöver vi satsa på fritids… Fortsätt läsa Specialpedagogik för fritids

Skapa effektiv skolutveckling -genom insyn och mod i ledningsgruppen

Oavsett om det är en ledningsgrupp, ett arbetslag eller en hel organisation så utgår vi alltför ofta ifrån att samarbete ska leda till bättre resultat. Så är inte alltid fallet! Styrkor, svagheter ska kunna lyftas fram för att skapa ett transparent klimat i gruppen. I icke-transparenta grupper går mycket energi åt att skapa egna revir… Fortsätt läsa Skapa effektiv skolutveckling -genom insyn och mod i ledningsgruppen

Skola och skolutveckling, på vetenskaplig grund

I skollagen slås det fast att skolans undervisning och utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det innebär att undervisningen ska vara forskningsbaserad på så sätt att det finns stöd i forskning för de metoder som skolan använder och de kunskaper som skolan lär ut (se www.skolverket.se) eller att lärarna stödjer sig på… Fortsätt läsa Skola och skolutveckling, på vetenskaplig grund

Förskola och förskoleutveckling, på vetenskaplig grund

I skollagen slås det fast att förskolans undervisning och utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det innebär att undervisningen ska vara forskningsbaserad på så sätt att det finns stöd i forskning för de metoder som vi använder och de kunskaper som arbetas med (se www.skolverket.se) Eller att förskolepersonalen stödjer sig på erfarenheter som prövats under en… Fortsätt läsa Förskola och förskoleutveckling, på vetenskaplig grund

Presentationslyftet

– att nå ut med ditt budskap   Engagemang och delaktighet hos eleverna, åhörarna eller ledningsgruppen beror på hur du presenterar ditt budskap.  Vill du maximera budskapet/undervisningen så gäller det att ha kunskap om hur en effektiv presentation genomförs på bästa möjliga sätt.   Micke Hermansson ger dig konkreta tips på hur du ska få elever och andra… Fortsätt läsa Presentationslyftet

Att framgångsrikt leda i förändring

Att förändra och utveckla är en naturlig del av verksamheter. Lika naturligt är att förändringar ofta möter motstånd. Som ledare är kompetensen ”att leda i förändring” avgörande om arbetsplatsen ska vara välmående istället för konfliktfylld. Att människor ogillar förändringar är helt normalt ur ett evolutionärt perspektiv. Genom att använda den vetenskapliga kunskapen som redan finns… Fortsätt läsa Att framgångsrikt leda i förändring